உலகத்தமிழர்களின் கலைமேடை 24/7
SMART APPLICATION
நேசகானம் வானொலி
மாலை 4 மணிக்கு ... செமாவின் நேயர் விருப்பம் மாலை 5 மணிக்கு ... நேசம் பாடும் ராகம் மாலை 6 மணிக்கு ... ஏஞ்சலின் இசை ஊஞ்சல் இரவு 7 மணிக்கு... ஏஞ்சலின் Dreams Express இரவு 8 மணிக்கு...கோவை பத்மாவின் சாரல் பாடும் சங்கீதம் இரவு 9 மணிக்கு...ஜெர்மனி கவிதைக்குயில் பா.ராகினியின் நெஞ்சில் நின்ற ராகம் இரவு 10 மணிக்கு...ஈரோடு வி.உமாபதியின் காற்றினிலே வரும் கீதம் இரவு 11 மணிக்கு...சவுதி கோ.அய்யப்பனின் நிலாச்சாரல் Android Apps : nesaganam www.nesaganam.com
நேசகானம் வானொலி

android apps new6

மாலை 4 மணிக்கு ... செமாவின் நேயர் விருப்பம்

மாலை 5 மணிக்கு ... நேசம் பாடும் ராகம்

மாலை 6 மணிக்கு ... ஏஞ்சலின் இசை ஊஞ்சல்

இரவு 7 மணிக்கு...சேலம் ஐரினின் தேடி வரும் தென்றல்

இரவு 8 மணிக்கு...கோவை பத்மாவின் சாரல் பாடும் சங்கீதம்

இரவு 9 மணிக்கு...ஜெர்மனி கவிதைக்குயில் பா.ராகினியின் நெஞ்சில் நின்ற ராகம்

இரவு 10 மணிக்கு...ஈரோடு வி.உமாபதியின் காற்றினிலே வரும் கீதம்

இரவு 11 மணிக்கு...சவுதி கோ.அய்யப்பனின் நிலாச்சாரல்

Android Apps : nesaganam

www.nesaganam.com

RAMANATHAN MEMORIES இசைமேதை G.ராமநாதன் சில நினைவுகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *