தமிழ் மாதங்கள் – சில தகவல்கள்

0
359

*தமிழ் மாதங்களை பற்றி மிக மிக முக்கியமாக தெரிய வேண்டியவை . .*

1, சித்திரை:
சித்-உயிர்,
திரை-மயக்கம்(மாலை)
உயிரின் மயக்கம்.

2, வைகாசி:
காசி-பிரபஞ்சம்,
வை-மனதை வை
பிரபஞ்சத்தில் மனதைவை.

3, ஆனி:
ஆ-ஆன்மா,
னி-மனதை வை
ஆன்மாவின் மனதைவை.

4, ஆடி:
ஆ-ஆற்றல்,
டி-இயக்கம்
பிரபஞ்சம் ஆற்றல் களம்

5, ஆவணி:
ஆவ-இயக்கம்,
இயக்கம் ஆனவன் நீ.

6, புரட்டாசி:
புரட்டு-திரும்பிப்பார்,
நீ உன் வாழ்க்கையை திரும்பிப்பார்.

7, ஐப்பசி:
ஐ-ஐம்புலன்களின்,
பசி-தேவை.
மெய்,வாய்,கண்,மூக்கு,செவி ஆகியவற்றின் தேவைகள்.

8, கார்த்திகை:
மனதின் ஆறுநிலைகளைக் குறிக்கும். மதவை, பழக்கம், சூழ்நிலை, பிறர்மனம் தூண்டல், கருஅமைப்பு, தெய்வீகம்.

9, மார்கழி:
பழையன மாறுதலும், தேவையற்றன கழிதலும்.

10, தை:
தை-இணைப்பு,
இறைவனோடு இணைதல்.

11, மாசி:
மா-இறைவன்,
ஆசி-ஆசி பெறுதல்,
இறைவனின் ஆசி பெறுதல்.

12, பங்குனி:
பங்குநீ, நீ-இறைவன்,,
இறைவனின் ஒருபாகம் மனிதன்.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸